Zurück zur Startseite

Gechter - der Pressenspezialist

Unsere Produkte: Kniehebelpresse, Handhebelpresse, Zahnstangenpresse ...

Service

Kontakt und Impressum

Monitorovací systém lisovací síly  - systém 1
Gechter Pressen (Zahnstangenpressen, Kniehebelpressen,  Handhebelpressen, Sondermaschinen...)

U tohoto systému lze lisovací sílu monitorovat přes dráhu nebo pouze lisovací sílu.
K monitorování je na suportu lisu umístěn silový prvek a systém měření dráhy. Hodnoty síly-dráhy resp. síly se zobrazují na kontrolním monitoru (displeji) jako číselné hod
noty.

Snímač síly je při přetížení nezničitelný.
U tohoto systému není možné grafické znázornění.

Všechna nastavení se provádějí automaticky z FDM 1200, protože FDM 1200 rozezná, jaké snímače jsou připojeny.
Tak se např. automaticky nastavuje měřicí kód.
Jednotky jako je Newton (N), Kilonewton (kN), dráha (mm), stupně (°) se nastavují automaticky.
Pokud snímač změníte, FDM 1200 to po zapnutí rozpozná a zobrazí hlášení
“Sensorik wurde verändert” (Jiný snímač).

Monitorování síly-dráhy se provádí přes 3 silová okna a 2 okna dráhy. Pro nastavení těchto oken, jak je uvedeno na níže zobrazené křivce (příklad), se provede jedno lisování se součástkami, které odpovídají výrobním tolerancím (nastavovací díly). Tyto hodnoty jsou základem pro všechny následující lisovací operace. Okna se nastavují na 3 různých bodech dráhy a 2 různých bodech síly zadáním tolerančních mezí.

U výrobních procesů jsou díly, které nejsou v rozmezí nastavených mezí (v toleranci), rozeznány. K dokumentování naměřených výsledků vyrobených dílů je v FDM 1200 instalováno rozhraní RS-232C, přes které lze připojit tiskárnu nebo počítač pro načtení dat.
Pomocí dodávané přístupové karty Master-Card je nastavení mezních hodnot nebo systémových parametrů umožněno pouze oprávněným osobám.
Na dodávané kartě Tool-Card můžete uložit nastavení parametrů a systému pro program daného dílu a opět její pomocí tato nastavení nahrát.

Rozšířené funkce:

Kontrola spodního mrtvého bodu KSB (pro kolenopákové lisy)
Do zdířky “dráha” můžete, pokud nemáte připojený žádný snímač dráhy, připojit KSB.
KSB
kontroluje při každém lisování, zda je dosažen spodní mrtvý bod (SB).
Při nedosažení SB se na displeji zobrazí chybové hlášení a ozve se varovný tón.
Pro pokračování s
KSB musí obsluha po nahlášení chyby potvrdit toto hlášení na FDM 1200.

Příklad

Rozhraní RS-232C

Výstupy
Na rozhraní RS-232C lze snímat standardně následující výstupy:
OK         NOK           chyba dráhy             chyba síly

Digitální snímač dráhy pro kontrolu chybných dílů
K rozhraní RS-232C lze připojit digitální snímač dráhy.
Indukční bezdotykový snímač kontroluje, zda bylo lisování spuštěno.
Pokud se mezi spuštěním a ukončením lisování nezměří žádná nebo pouze malá síla, je tento díl označen za chybný.
Snímač dráhy lze velmi jednoduše namontovat na snímač síly řady DK.
Odpadá tak náročné seřizování. Dodatečné vybavení na již instalované snímače řady DK je bez problémů.

Volně programovatelné řízení
K rozhraní RS-232C lze připojit I-O Box (příslušenství) se 4 volně programovatelnými vstupy a výstupy.
Toto volně programovatelné řízení můžete např. využít pro řízení chapadla.
Naprogramovaný program můžete uložit na SPS kartu.
FDM 1200 lze napájet i zdrojem 24 V.
Funkci SPS nebo RS-232C můžete také potlačit.

© Gechter CZ s.r.o.    Domažlická 1165/5 CZ-130 00 Praha 3